Ett testamente är en skriftlig handling som avgör vilka testatorns tillgångar ska fördelas på efter dennes bortgång. Testamentet är tungt och bör därför ses över av en jurist för att det ska vara så korrekt utfört som möjligt. Annars kan det ogiltigförklaras och ens sista vilja riskerar att förbises.

Fjällmans är en familjejurist i Göteborg och det är via dem vi har tagit informationen om testamente. Ska du själv skriva ett testamente rekommenderar vi dig att vända dig till en specialist, eftersom det är viktigt att det blir korrekt utfört. Det finns fall där ett testamente har upprättats, men inte fått en underskrift och inte bevittnats av två utomstående. Det testamentet kan ogiltigförklaras och då riskerar ens sista vilja förbises. Läs mer om det här.

Ett testamente bör hållas uppdaterat

Det kan vara bra att tänka på att hålla sitt testamente uppdaterat. Familjesituationer kan förändras, och livet är komplicerat. Därför är det viktigt att se över sitt testamente då och då, så att man med sig känner att det står korrekt och att detta fortfarande är ens vilja. Det kan också vara så att man på äldre dagar får problem med att sköta en del administration och liknande. Då kan man dessutom etablera en intressebevakningsfullmakt. Det kan vara en utomstående person eller en person som står en nära. Det innebär att man överlåter fullmakt åt någon som kan bevaka ens ekonomiska angelägenheter vid händelse att man själv kanske inte är i bruk att göra det.

I en intressebevakningsfullmakt regleras hur egendomen och de ekonomiska angelägenheterna sköts så länge man är vid liv men själv förlorat förmågan att sköta sina angelägenheter. De efterlevande kan inte åberopa fullmakten på egen hand utan personens tillstånd måste konstateras av läkare och registreras i magistraten. Svenska Yle

Skriver man ingen egen vilja sköts arvsskiftet så som det är stadgat enligt lag, skriver SvD.